Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

§1 Postanowienia ogólne
• Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.mdnumi.pl.
• Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO.
• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków, NIP 6762298188
• Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: mdnumizmatyka@gmail.com lub pisemnie na adres Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków.

§2 Zasady przetwarzania danych
• Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO.
• Administrator stosuje wymagane przepisami prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
• Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w sklepie internetowym jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenie konta Klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacja zamówienia w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnych lub dowodowych na wypadek dochodzenia roszczeń lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

§4 Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymania w sklepie internetowym, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia;
b) dane związane z realizacją zamówienia – przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
c) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
d) cele archiwalne i związane z dochodzeniem roszczeń oraz prawem podatkowym – przez okres niezbędny do realizacji tego celu wynikający z przepisów prawa powszechnego.

§5 Kategorie danych osobowych
1. Administrator zbiera, przechowuje i przetwarza następujące dane:
a) w związku z założeniem konta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców NIP i nazwę firmy;
b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców NIP i nazwę firmy;
c) w pozostałym zakresie niezbędne do realizacji danego celu.
2. Podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak adres IP, adres URL, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego.

§6 Pliki cookies
• Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka na to pozwala.
• Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze sklepu internetowego.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
• rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony;
• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych;
• utrzymania sesji Klienta sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
• Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez sklep internetowy plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron sklepu internetowego.

§7 Udostępnianie danych
• Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
• W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
• przewozowe;
• płatności elektronicznej;
• bankowe;
• księgowe;
• hostingowe;
• marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

§8 Uprawnienia Klientów
• Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
• W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.